Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. DEFINICJE:
  • Administrator– Finanse dla Ciebie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nr 9, lok. 240, 03-984 Warszawa (zwana dalej „Finanse dla Ciebie” lub „Administrator”);
  • Dane osobowe– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz imię i nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail;
  • Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://splatachwilowek-katowice.pl;
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce;
 2. INFORMACJE NA TEMAT POLITYKI
  • W Polityce zawarte zostały podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług Finanse dla Ciebie oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
  • Celem Polityki jest wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego na Administratora na mocy art. 13 RODO poprzez wyjaśnienie w jaki sposób Finanse dla Ciebie wykorzystuje udostępnione przez Użytkownika Dane osobowe, w szczególności wyjaśnienie, które Dane osobowe gromadzi i w jakim celu.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
  • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
  • W szczególności, dane gromadzone przez Administratora mogą obejmować imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz datę urodzenia.
 4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
  • Dane osobowe osób, które korzystają z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane są przez Administratora, w następujących celach:
   • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, obejmującego niezbędność́ przetwarzania do wykonania umowy a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • w celach statystycznych oraz administracyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności oraz preferencji Użytkowników, w celu nieustannej poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   • w celach dowodowych i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego uzasadniony interes Administratora, polegający na rozpatrywaniu potencjalnych reklamacji i ochronie jego praw;
   • w celach marketingowych Administratora– szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej w punkcie nr 6 - „MARKETING I PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE”.
 1. FORMULARZ KONTAKTOWY I WNIOSEK ONLINE
  • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (obejmujących imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych (np. w treści zapytania) jest dobrowolne.
  • W przypadku formularza kontaktowego Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
   • w celu obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  • Administrator zapewnia również możliwość złożenia za pośrednictwem Serwisu Wniosku Online. Skorzystanie z formularza Wniosku Online wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem (dane kontaktowe) i rozpatrzenia Wniosku (dane finansowe). Podanie danych finansowych oraz kontaktowych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Wniosku, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.
  • W przypadku Wniosku Online Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
   • W celu obsługi wniosku złożonego poprzez formularz Wniosku Online – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   • W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 1. MARKETING I PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
  • Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, które w szczególności obejmują:
   • kierowanie e-mailowych powiadomień o ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
   • oferowanie produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego, w tym telefonicznie.
  • Administrator kieruje e-mailowe powiadomienia o ofertach lub treściach tym Użytkownikom, którzy podali w tym celu swój adres e-mail. Podanie danych jest niezbędne w celu kierowania e-mailowych powiadomień, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysyłki takich powiadomień.
  • Dane osobowe w zakresie marketingu są przetwarzane w następujących celach:
   • w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach e-mailowych powiadomień o ofertach lub treściach oraz marketingu bezpośredniego w tym telefonicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego prawnie uzasadniony interes Administratora, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą;
   • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmujący prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości obrony swoich praw.
  • Administrator przetwarza również Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem danych profili, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora w tym o promowaniu usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki, zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO.
  • Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania od Administratora informacji za pośrednictwem marketingu bezpośredniego. Należy w tym celu napisać wiadomość e-mail na adres: biuro@finanse-dla-ciebie.pl
  • Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 2. PLIKI COOKIES ORAZ NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE
  • Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Zbierają one informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
  • Zgoda na używanie plików cookies jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik Serwisu może odmówić akceptacji korzystania z plików cookies lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
   W przypadku zablokowania plików cookies w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności Serwisu (więcej na temat plików cookies znajduje się w zakładce Pliki Cookies).
 3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Okresy przetwarzania danych osobowych przez Administratora i związane z nimi okresy przechowywania danych osobowych zależą od rodzaju świadczonych usług oraz celów przetwarzania. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimozowane.
  • Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usług lub obsługi Formularzy Kontaktowych, do momentu:
   • wycofania udzielonej zgody, na podstawie której odbywa się przetwarzanie;
   • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w sytuacjach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora;
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W takim wypadku zostaną one usunięte lub zanonimizowane po upływie okresu przedawnienia.
 4. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
  • Użytkownikowi przysługuje w szczególności:
   • prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do żądania sprostowania lub usunięcia danych;
   • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • prawo przenoszenia danych;
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • W zakresie prawa określonego w punkcie 1.4 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które są przetwarzane podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W razie wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
  • W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez niego zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
  • Wszelkie żądania wniesione przez Użytkownika w wykonaniu praw określonych w punktach 1.1– 9.1.5 oraz innych wynikających z RODO, Administrator rozpatrzy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
  • W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
  • Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.
 5. ODBIORCY DANYCH
  • W związku z realizacją usług Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podwykonawcom, którym zostały zlecone czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy usług IT, firmy analityczne, doradcze, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), jak również pracownicy Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  • Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiego (do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych).
 6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  • Administrator prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny – co oznacza, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji przez nich zadań. Administrator dokłada należytej staranności, aby wszelkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych do tego pracowników i współpracowników.
  • W każdym przypadku przetwarzania danych na zlecenie Administratora przez podwykonawców lub inne podmioty, współpracujące z nim, podejmie on wszelkie niezbędne działania, by podmioty te gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 7. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  • Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  • Kontakt z Administratorem w jakichkolwiek kwestiach dotyczących danych osobowych (w tym niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies) możliwy jest mailem lub listownie:
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W takim przypadku, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku uprzedniego powiadomienia Użytkownika o zmianach w Polityce, fakt korzystania przez niego z usług Serwisu oznacza akceptację zmian.
  • Użytkownik nie akceptujący warunków wynikających z nowej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
  • Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

POLITYKA COOKIES

 1. DEFINICJE
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - to małe pliki tekstowe instalowane na Urządzeniu Końcowym Użytkownika przeglądającego Serwis. Zbierają one informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej, stanowiąc dane informatyczne – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zwykle zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na Urządzeniu Końcowym oraz unikalny numer;
  • Operator - Finanse dla Ciebie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nr 9, lok. 240, 03-984 Warszawa;
  • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem: https://splatachwilowek-katowice.pl;
  • Urządzenie Końcowe – telekomunikacyjne urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.);
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny innych informacji niż tych zawartych w plikach cookies.
  • Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 3. CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
  • Pliki cookies wykorzystywane są na podstawie uzasadnionego interesu Operatora w następujących celach:
   • statystycznych i analitycznych - które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu z niego korzystają, celem możliwości stałego ulepszania struktury i zawartości Serwisu;
   • funkcjonalnych – niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu;
   • marketingowych – aby dostosować zawartość Serwisu do preferencji Użytkownika w celu optymalizacji korzystania z Serwisu.
 1. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
  • Zasadniczo pliki cookies dzielą się na:
   • Sesyjne (session cookies). Pliki tymczasowe, przechowywane w przeglądarce internetowej Urządzenia Końcowego do czasu jej wyłączenia lub wylogowania, czy też opuszczenia strony internetowej. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia Końcowego. Pliki te są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i do świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
   • Stałe (persistent cookies). Pozostają one w przeglądarce internetowej Urządzenia Końcowego do momentu usunięcia ich przez Użytkownika bądź do z góry określonego przez Operatora czasu. Zakończenie sesji przeglądarki internetowej albo wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z pamięci Urządzenia Końcowego Użytkownika.
   • Zewnętrzne (tzw. third party cookies) – informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, czy serwerów dostawców usług np. map umieszczanych na stronie, współpracujących z właścicielem danej strony internetowej.
  • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • Niezbędne pliki cookies, umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu. Dzięki Niezbędnym plikom cookies możliwe jest np. wyświetlenie formularza kontaktowego;
   • Analityczne pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Dostarczają informacji m.in. o skuteczności działań reklamowych czy o średniej długości wizyty Użytkownika w Serwisie;
   • Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • Operator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych, obejmujące:
   • Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
   • Aplikację fastcall.pl.  Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://fastcall.pl/pliki-cookies
 1. PODSTAWY PRAWNE DLA UŻYWANIA PLIKÓW COOKIES
  • Z wyjątkiem Niezbędnych plików cookies (używanych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora dotyczącego funkcjonowania sprawnej i wydajnej strony internetowej), Serwis wykorzystuje pliki cookies wyłącznie za wcześniejszą wyraźną zgodą Użytkownika. Operator zobowiązuje się wykorzystywać pliki cookies wyłącznie do celów, o których mowa w punkcie nr 3 niniejszej Polityki.
  • Zgoda na wykorzystywanie wszystkich rodzajów plików cookies jest zalecana, aby zapewnić pełne wykorzystanie funkcjonalności Serwisu.
  • Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
  • W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj plików cookies (lub w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Operator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na Urządzeniu Końcowym Użytkownika.
 2. OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES
  • Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na Urządzeniu Końcowym. Po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie plików cookies, Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony https://splatachwilowek-katowice.pl.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
  • Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na Urządzeniu Końcowym przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org.
  • Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla niektórych przeglądarek znajdują się na następujących stronach internetowych:
 1. DANE KONTAKTOWE
  • Kontakt z Operatorem w jakichkolwiek kwestiach dotyczących Polityki Prywatności i Polityki Cookies możliwy jest mailem lub listownie:
 • adres e-mail: biuro@finanse-dla-ciebie.pl lub
 • adres korespondencyjny: ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nr 9, lok. 240, 03-984 Warszawa.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W takim przypadku, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
  • Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 16 grudnia 2021 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.